Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r. poz 1566) pozbawia Marszałka Województwa dotychczasowej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym utrzymaniu wód istotnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz ochrony przeciwpowodziowej. Dotychczasowe zadania Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przejmuje z dniem 01 stycznia 2018 r. nowo utworzona jednostka organizacyjna – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, a sam Zarząd przechodzi w stan likwidacji zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr XXXVIII/628/17 z dnia 27 listopada 2017r.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2018 roku powołany został Pan Roman Gołębiewski na likwidatora Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 50/2278/17 z dnia 12 grudnia 2017roku.

« powrót