I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy (WMP) dla województwa Kujawsko – Pomorskiego, zlokalizowany jest w dwóch obiektach: Świecie, ul. Kolejowa 20, gm. Świecie, pow. Świecie,
 Nowe Dobra 99a, gm. Chełmno, pow. Chełmno.

2. Obiekty magazynowe są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów i obiektów zagrożonych powodzią oraz zjawiskami lodowymi.
3. Dojazd do obiektów magazynowych jest zapewniony drogami publicznymi.
4. Niniejsza instrukcja znajduje się w:

 Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu - Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji,
 Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy - Wydział Zarządzania Kryzysowego,Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
 Kujawsko – Pomorski Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: Oddziały Rejonowe KPZMiUW we Włocławku: Bydgoszcz, Toruń, Biura Terenowe KPZMiUW we Włocławku: Brodnica, Chełmno, Inowrocław, Lipno, Nakło n/Notecią, Radziejów, Świecie n/Wisłą,
na stronie internetowej KPZMiUW we Włocławku - http://www.kpzmiuw.pl,
 na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - http://www.kryzys.uwoj.bydgoszcz.pl.

II. WYPOSAŻENIE WOJEWÓDZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO W SPRZĘT I MATERIAŁY DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

1. Wykaz asortymentowy i ilościowy wyposażenia magazynów przedstawiono w załączniku Nr 1. Wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego ustalono posiłkując się „Wytycznymi dotyczącymi lokalizacji magazynów i ich wyposażenia oraz przechowywania i konserwacji materiałów i sprzętu dla potrzeb przeciwpowodziowych” – Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego, Warszawa - 1977r. (dla magazynu wojewódzkiego – kat. II) zweryfikowanych dla potrzeb województwa kujawsko – pomorskiego.
2. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (KPZMiUW we Włocławku) może podjąć decyzję o przemieszczeniu zapasów pomiędzy obiektami magazynowymi.
3. Samorząd Województwa za pośrednictwem Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wyposaża i utrzymuje Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy dla województwa kujawsko – pomorskiego. Uzupełnianie zasobów o sprzęt i materiały, które uległy zużyciu w wyniku eksploatacji, zniszczeniu lub trwałemu uszkodzeniu z przyczyn naturalnych (długotrwałe składowanie) i prowadzenia akcji przeciwpowodziowych jak również zakup nowego wyposażenia jest realizowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz funduszy celowych.
4. Zestawienie aktualnego stanu ilościowego zasobów WMP zostało przedstawione w załączniku Nr 1. Wszelkie zaistniałe zmiany zasobu magazynowego będą uwzględniane w uaktualnianych wykazach, które będą dostarczane do jednostek dysponujących niniejszą instrukcją.

III. OGÓLNE ZASADY PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW W OBIEKTACH MAGAZYNOWYCH
1. Materiały i sprzęt przeciwpowodziowy należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniących je przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Rozmieszczenie sprzętu i materiałów winno zapewniać swobodny i bezpieczny dostęp do poszczególnych asortymentów oraz bezpieczny transport. Wymiana powietrza może być uzyskana przy pomocy kanałów wentylacyjnych umieszczonych w ścianach pomieszczeń lub poprzez okna, które należy zabezpieczyć siatką metalową. W miarę możliwości należy oddzielnie przechowywać: wyroby z tkanin,
 przedmioty skórzane,
 przedmioty gumowe i gumowane,
 przedmioty z drewna,
 wyroby metalowe, maszyny i silniki,
 wyroby chemiczne

2. Paliwa, smary i akumulatory należy przechowywać w odrębnym pomieszczeniu, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
3. Sprzęt pływający (łodzie) może być przechowywany pod wiatami, ustawiony dnami do góry na wypoziomowanych podstawkach. Sprzęt pływający wykonany z tworzyw sztucznych winien być składowany w pomieszczeniach zamkniętych, ułożony na wypoziomowanych podstawkach lub na przyczepach do przewozu łodzi, przykryty pokrowcami.
4. Wszystkie urządzenia umieszczone na podwoziach kołowych należy ustawić na tzw. kołkach (na podporach – podstawach).
5. Materiały pomocnicze drewniane powinny być przechowywane pod wiatami, ułożone na podkładach, a poszczególne warstwy oddzielone od siebie przekładkami drewnianymi.
6. Przedmioty z gumy i tkanin, tworzyw sztucznych i materiałów pokrewnych należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kwasów, zasad i produktów naftowych.
7. Obiekty magazynowe powinny być wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce przeciwpożarowe). Sprzęt przeciwpożarowy powinien być umieszczony w widocznych i dostępnych miejscach oraz okresowo kontrolowany w zakresie jego sprawności i gotowości do użycia.
8. Pomieszczenia magazynowe należy zabezpieczyć przed włamaniem i kradzieżą poprzez należyte zabezpieczenie okien i drzwi oraz ochronę systemami alarmowymi. Obiekty magazynowe powinny być ubezpieczone od kradzieży i nieszczęśliwych zdarzeń.
9.Przechowywanie w magazynie przedmiotów i sprzętu wymaga ich zaewidencjonowania.
10. W magazynie musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Zasoby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego są wyposażeniem interwencyjnym i stanowią odwód dyspozycyjny Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
1. Decyzje o uruchomieniu zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego (WMP) podejmowane są na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 46/812/2005 z dn. 07.09.2005r. W okresie ogłoszenia stanu pogotowia i alarmu powodziowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody przekazuje Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektorowi Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informację o potrzebie uruchomienia zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.
 W indywidualnych sprawach związanych z potrzebą użycia sprzętu lub materiałów decyzje podejmuje Marszałek Województwa, Członek Zarządu Województwa nadzorujący jednostkę i Dyrektor KPZMiUW we Włocławku. Ponadto Dyrektor KPZMiUW we Włocławku dysponuje zasobami również dla potrzeb realizacji zadań statutowych jednostki związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przed powodzią oraz realizacji przez jednostkę zadań inwestycyjnych.
 Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku po otrzymaniu dyspozycji o konieczności użycia WMP, jest uprawniony do decydowania o dystrybucji zasobu materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego, przy czym: wzór druku umożliwiający wydanie materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego stanowi załącznik nr 2;
 w wyjątkowych wypadkach, w czasie trwania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego, dopuszcza się wydawanie materiałów i sprzętu w oparciu o dyspozycje ustne (telefoniczne, radiotelefoniczne) po uprzednim zwrotnym ich sprawdzeniu przez magazyniera (oddzwonienie);
 dyspozycje wydania materiałów i sprzętu z magazynu są każdorazowo potwierdzane stosownymi dowodami magazynowymi (nie później niż 3 dni od daty wydania);
 w przeciągu 3 dni Marszałek Województwa, Członek Zarządu Województwa nadzorujący jednostkę potwierdza na piśmie dyspozycję wydania zasobów WMP;

2. Wydanie sprzętu przeciwpowodziowego jednostce zewnętrznej następuje na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Dyrektorem KPZMiUW we Włocławku a Starostą, Prezydentem, Burmistrzem, Wójtem lub inną jednostką; wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia ponosić będzie biorący do używania.
3. Przyjmowanie i przesunięcia między magazynowe materiałów i sprzętu odbywać się będą na podstawie dowodów magazynowych, sporządzanych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów wprowadzoną Zarządzeniem Nr 1/2006 z dn. 2.01.2006r. Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
4. W czasie akcji przeciwpowodziowej przyjmowanie i wydawanie materiałów i sprzętu z WMP odbywa się na podstawie załącznika nr 2 niniejszej instrukcji. W terminie 3 dni od zakończenia akcji przeciwpowodziowej magazynier wystawi odpowiedni dokument księgowy według obowiązującej w KPZMiUW we Włocławku instrukcji o gospodarce magazynowej, którego integralną częścią będzie sporządzony wcześniej załącznik nr 2.
5. Magazyn po zakończeniu akcji przyjmuje zwroty sprzętu i niewykorzystanych materiałów uprzednio wydanych z magazynu na podstawie załącznika nr 2 oraz odpowiednich dowodów magazynowych, zgodnie z instrukcją o gospodarce magazynowej.
6. W terminie 15 dni od daty zakończenia akcji, zwrócony sprzęt i niewykorzystane materiały poddawane są ocenie określającej ich dalszą przydatność przez Komisję powołaną z pracowników przez Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
 Wstępną ocenę przeprowadza magazynier.
7. Materiały i sprzęt wydany do akcji przeciwpowodziowej, które nie zostały zwrócone do magazynu wymagają ustalenia przyczyn braku zwrotu przez jednostkę, dla której zostały wydane. Komisja, o której mowa w pkt. 6 dokonuje oceny poprawności złożonych wyjaśnień dotyczących przyczyn braku zwrotu.
8. Zdjęcie ze stanu magazynowego materiałów i sprzętu zużytego lub zaginionego w czasie akcji następuje na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora KPZMiUW we Włocławku protokołu komisji sporządzonego zgodnie z pkt. 5 i 6. W przypadku środków trwałych przed ich likwidacją należy uzyskać zgodę Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
9. Magazynier prowadzi kartoteki magazynowe, w których rejestruje przychody i rozchody sprzętu i materiałów. Magazynier zobowiązany jest uzgadniać zapisy ewidencji magazynowej z zapisami ewidencji księgowej (ilościowej) Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, co najmniej 1 razy do roku (wg stanu na 31 grudnia).
10. Materiały i sprzęt znajdujące się w magazynie powinny być oznaczone wywieszkami magazynowymi, zawierającymi m.in. nazwę i ilość.

V. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONSERWACJI MAGAZYNOWEJ MATERIAŁÓW I SPRZĘTU
1. Materiały i sprzęt znajdujący się w magazynie przeciwpowodziowym podlegają konserwacji magazynowej. Pod tym pojęciem rozumie się sposób przechowywania materiałów i sprzętu gwarantujący ich sprawność techniczną i gotowość natychmiastowego użycia (eksploatacji). Konserwację magazynową przeprowadza magazynier.
2. Zestawienie terminów i zakresu przeglądów konserwacyjnych oraz sposobu składowania sprzętu przedstawiono w tabeli – załącznik nr 4.
3. Dla zachowania sprawności technicznej raz do roku winien być przeprowadzony przegląd i konserwacja sprzętu i wyposażenia, a także próby mechaniczne urządzeń. Ponadto nie mniej niż raz w roku winny być przeprowadzone ćwiczenia terenowe w zakresie doskonalenia technik posługiwania się urządzeniami i sprzętem.
4. Sprzęt mechaniczny z własnym napędem, tj.: silniki do łodzi, agregaty, pompy szlamowe i pływające, piły spalinowe winien posiadać kontrolki pracy sprzętu mechanicznego, w których należy odnotowywać pracę w/w sprzętu, naprawy, remonty, przeglądy techniczne i itp. – załącznik nr 3.
5. Z przeprowadzonej konserwacji magazynowej winien być sporządzony stosowny dokument, który przechowywany będzie w dokumentacji magazynowej.
 

OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA MAGAZYNEM
1. O ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego dla województwa kujawsko – pomorskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy powiadamia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Schemat łączności obowiązujący w systemie powiadamiania o pogotowiu lub alarmie osób prowadzących i nadzorujących obiekty magazynowe przedstawia załącznik nr 5.
2. Schemat łączności obowiązujący w systemie dystrybucji zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla woj. kujawsko – pomorskiego przedstawia załącznik nr 6.
3.„Kartę informacyjną” dla każdego obiektu magazynowego przedstawiają załączniki nr 7a i 7b zawierające m.in. informację o miejscu przechowywania kluczy od magazynu, sposobie powiadamiania osób odpowiedzialnych i ich miejscu zamieszkania, nr telefonów, itp.
4. Za realizację gospodarki magazynowej zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej instrukcji odpowiada magazynier.
5. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem magazynu sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Technicznych za pośrednictwem Kierownika Biura Terenowego w Świeciu n/Wisłą i Chełmnie.
6. Kierownicy w/w Biur Terenowych odpowiadają za zapewnienie należytej organizacji pracy w obiektach magazynowych, w szczególności w okresie trwania akcji przeciwpowodziowej.
7. W razie konieczności wydania materiałów i sprzętu z obiektu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego pod nieobecność magazyniera (choroba, brak możliwości powiadomienia, itp.) czynności magazynowe wykonuje osoba zastępująca; w razie braku możliwości jej powiadomienia – magazyn otwiera się komisyjnie. Komisja w składzie 3 osobowym, zostaje powołana przez Kierownika Biura Terenowego obsługującego magazyn. Komisja z dokonanych czynności sporządza protokół.
8.Dyrektor KPZMiUW we Włocławku ustali składy osobowe i dane kontaktowe osób funkcyjnych, wyszczególnionych w załącznikach nr 5, 6, 7a i 7b oraz przekaże te dane jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w rozdz. I pkt. 4 lit. a i b.

Wykaz załączników:
1.Zestawienie wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla woj. kujawsko – pomorskiego.
2. Druk umożliwiający pobranie materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego.
3. Kontrolka pracy sprzętu mechanicznego.
4. Zakresy i terminy konserwacji sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych.
5. Schemat łączności obowiązujący w systemie powiadamiania o ogłoszeniu stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
6. Schemat łączności obowiązujący w systemie dystrybucji zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla woj. kujawsko – pomorskiego.
7.   a. Karta informacyjna obiektu magazynu przeciwpowodziowego w Świeciu n/Wisłą,
b.Karta informacyjna obiektu magazynu przeciwpowodziowego w Chełmnie.

8. Wzór umowy użyczenia.
9. Mapa z lokalizacją obiektów magazynowych Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

« powrót