W administracji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znajdują się następujące urządzenia melioracji podstawowych:
(podstawa prawna: art 11 i art 71 Prawa Wodnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich częśći stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz 149))
 

Stan na dzień 01-01-2013r.:
 
1.Urządzenia melioracji podstawowych:Przeciwpowodziowe stacje pomp: 29 [szt]
Wały przeciwpowodziowe: 178,9 [km]
Zbiorniki retencyjne: 9 [szt] powierzchnia zbiorników: 2,084 [tys.ha]
pojemność użytkowa: 13,534 [tys m3]

Rzeki ogółem: 3 281,2 [km]w tym uregulowane: 1 957,2 [km]

Kanały: 25,5 [km]

Rurociągi o średnicy >= 60 cm 258,0 [km]

2.Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych:

szczegółowe rowy i cieki: 16 607,0 [km]
obszar zdrenowany: 354 176,4 [ha]

3.Obszar zmeliorowany za pomocą urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych: 467 930,3 [ha]
 
Informacja zbiorowa - szczegóły znajdują się na stronach poszczególnych jednostek
 

PRAWO WODNE - ustawa z dnia 18 lipca 2001
 
Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz 984, Nr 130, poz 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz 2022)
 
Art. 11


 
1.
Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują

 1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do wód morza teryterialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej

 2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych:

a) w potokach górskich i ich źródłach
b) w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wielolecia równym lub wyższym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki, o których mowa w lit. b),
d) granicznych,
e) w śródlądowych drogach wodnych,

3) dyrektor parku narodowego - w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku,

4) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt 1-3.


2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla:

1) kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej,

2) regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

- kierując się podziałem zawartym w ust. 1 pkt 2 i 4, a także uwzględniając w wykazie nazwę z charakterystycznymi informacjami, wskazanie nazwy odbiornika, przyjęte kryterium oraz wskazanie dla wód, o których mowa w pkt 2, właściwego marszałka województwa.

3.
Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, może powierzyć marszałkowi województwa wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do wód innych niż określone w ust. 1 pkt 4 i zaliczyć do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa niektóre wody określone w ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), jeżeli:

1) wody te są wykorzystywane przede wszystkim do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,

2) tereny, na których te wody się znajdują, mają charakter rolniczy i warunkiem rozwoju i restrukturyzacji rolnictwa na tych terenach jest regulacja stosunków wodnych w glebie,

3) zakres i rozmiar utrzymywania tych wód wynika z potrzeb funkcjonowania systemów melioracji wodnych. 


 
PRAWO WODNE - ustawa z dnia 18 lipca 2001
 
Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz 984, Nr 130, poz 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz 2022)
 

Art. 71
 

1.Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:  1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
 2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,
 3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
 5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
 6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych - jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.

2.Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio do budowli wstrzymujących erozję wodną oraz do dróg dojazdowych, niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych:

Art. 72 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych wykonywane są na koszt Skarbu Państwa i stanowią jego własność.

« powrót