Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biur Terenowych w K-PZMiUW we Włocławku - etap I" - Lubianka w km 14+513÷18+660, 18+800÷27+875, 32+610÷33+370, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 37 184,47 zł.


Okres realizacji zadania: 16.07. 2012r. - 27.08.2012r.


Przedmiotem i celem realizacji robót było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku. Lubianka przepływa m.in. przez tereny zmeliorowane (kompleks melioracyjny pn. Lubin-Wolęcin) i jest odbiornikiem wód drenarskich.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp 1,5 m pasem obustronnie,
  • hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%,
  • czyszczenie z namułu studzienek drenarskich z namułu o grubości do 50 cm.


« powrót