Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Mień w km 44+580÷47+070, 49+870÷53+470, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 20 282,70 zł.


Okres ralizacji zadania: 16.08. 2012r. - 03.09.2012r.


Przedmiotem i celem realizacji robót było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku. Lubianka przepływa m.in. przez tereny zmeliorowane (kompleks melioracyjny pn. Lubin-Wolęcin) i jest odbiornikiem wód drenarskich.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp 2 m pasem obustronnie,
  • odmuleniu koparko-odmularką cieku grubość warstwy 30 cm,
  • rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu cieku,
  • hakowaniu przy zarośnieciu powierzchni lustra wody ponad 60%,
  • czyszczenie z namułu przepustów rurowych.


« powrót