Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Brodnicy" - Sokal w km 0+900÷4+100, gmina Jabłonowo Pom., powiat Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 19 859,97 zł.


Okres realizacji zadania: 17.09.2012r. - 28.09.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych i gruntów ornych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Gminy Jabłonowo Pom.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • usuwanie namułu z dna cieku,

  • oczyszczenie przepustów,

  • wykoszenie porostów ze skarp pasem 1 m.« powrót