Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Brodnicy" - Bieniek w km 0+000÷7+600, gmina Bobrowo, powiat Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 37 850,19 zł.


Okres ralizacji zadania: 27.07.2012r. - 10.09.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych i gruntów ornych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenie Pojezierza Brodnickiego.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • usuwanie namułu z dna cieku,

  • hakowanie dna,

  • wykoszenie porostów ze skarp pasem 1,5 m« powrót