Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie - II etap" - Biskupianka w km 0+000÷10+600, gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 19 438,76 zł.


Okres ralizacji zadania: 17.09.2012r. - 09.11.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabienie,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%.« powrót