Zadanie pn. : "Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" - Czernica w km 9+000÷19+787, gmina Tłuchowo, Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 80 366,90 zł.


Okres ralizacji zadania: 16.07.2012r. - 25.10.2012r.


Przedmiotem zadania było przywrócenie właściwych parametrów przekroju poprzecznego cieku oraz przywrócenie właściwej niwelety. Roboty ujęte miały za zadanie przywrócenie właściwych parametrów koryta cieku oraz właściwej niwelety dna w profilu podłużnym, umożliwi to przeprowadzenie zwiększonych przepływów w przypadku występowania obfitych opadów atmosferycznych.


Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • przywróceniu właściwego przekroju poprzecznego koryta cieku polegające na usunieciu lokalnych namulisk,

  • ręczne rozplantowaniu wydobytego urobku,

  • przywróceniu właściwej niwelety dna - oczyszczeniu przepustów z namułu.« powrót