Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie - II etap" - Kanał Łąkie w km 0+300÷1+750, 4+170÷9+800, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 51 708, 57 zł.


Okres realizacji zadania: 17.09.2012r. - 18.10.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • ręcznym usunięciu średniej gęstości krzaków wraz z wywiezieniem,

  • odmuleniu koparko-odmularką cieku o grubości warstwy 20 cm,

  • ręcznym rozplantowaniu wydobytego urobku,

  • ręcznym odmuleniu koryta cieku warstwą 20 cm,

  • oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych.« powrót