Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Łachnica w km 0+000÷12+107, gmina Tłuchowo, Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 37 146,00 zł.


Okres ralizacji zadania: 01.08.2012r. - 12.09.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%,

  • odmuleniu koparko-odmularką cieku o grubości warstwy 20 cm,

  • ręcznym rozplantowaniu wydobytego urobku,

  • oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych,

  • oczyszczeniu studzienek drenarskich.« powrót