Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie - II etap" - Mień w km 21+350÷26+550, 42+380÷44+580, gmina Lipno, Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 111 170,83 zł.


Okres ralizacji zadania: 18.10.2012r. - 14.11.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,

  • ręcznym usunięciu średniej gęstości krzaków wraz z wywiezieniem,

  • odmuleniu koparko-odmularką cieku o grubości warstwy do 30 cm,

  • ręcznym rozplantowaniu wydobytego urobku.« powrót