Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania Biura Terenowego w Lipnie - II etap" - Rypienica w km 31+102÷37+918, gmina Rypin, Skrwilno, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 22 447,77 zł.


Okres realizacji zadania: 18.10.2012r. - 24.10.2012r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.


Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

  • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,

  • oczyszczeniu przepustów rurowych z namułu.« powrót