Zadanie pn.: "Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - II etap Rurociąg r-D11 remont rurociągu o śr. 60 cm L=205m, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. Inowrocław"


Głównym celem wykonanego zadania było odprowadzenie wód z urządzeń melioracji szczegółowych z obszaru 400 ha oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Wykonano:

 • mechaniczne ścinanie drzew

 • wykopy liniowe lub jamiste do gł.1,5m szer. dna do 1,5 m

 • j/w – dodatek za każde rozp. 0,5 m

 • ręczna rozbiórka konstr. betonowych o gr. pow. 20 cm wlot i wylot

 • rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mech. wydobyciem rur

 • załadowanie i wywiezienie gruzu

 • wykonanie podsypki z kruszyw naturalnych

 • kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 630 mm

 • wykonanie studni o śr. 1,2 m

 • wykonanie wlotu i wylotu rurociągu o śr. 60 cm z umocnieniem

 • zasypywanie wykopów rurociągu


Całkowita wartość zadania: 219 831,49 zł


Okres realizacji: 18.10.2012r. - 15.11.2012r.


Data odbioru: 22.11.2012r.« powrót