Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych K-PZMiUW we Włocławku - II etap Kanał Gniewkowski – remont przepustu w km 10+779, gm. Gniewkowo, pow. Inowrocław

Głównym celem wykonanego zadania było naprawienie przepustu, który w wyniku zniszczenia nasypu nad wlotem do przepustu oraz podmycie istniejącej drogi stwarzał niebezpieczeństwo wypadku dla ruchu odbywającego się przez przedmiotowy przepust.

Wykonano:

  • wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi

  • przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odl. 10m

  • wykonanie rurociągu z rur żelbetowych o śr. 150 cm

  • wykonanie opasek z betonu zbrojonego na stykach rur. żelbetowego

  • wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy asfaltowej na tekturze na gorąco

  • wykonanie przyczółka żelbetowego o obj. 1,01-10,0

  • zbrojenie przyczółka śr. zbrojenia 8-14 mm

  • wbijanie ścianek szczelnych stalowych na gł. do 6 m

  • roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 1 km

  • zasypywanie wykopów spycharkami na odl. do 10 m

  • przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odl. do 10 m

  • zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

  • plantowanie skarp i korony nasypów

  • ubezpieczenie skarp matą biologiczną

  • naprawa barier ochronnych stalowych


Całkowita wartość zadania: 80 862,48 zł


Okres realizacji: 18.09.2012r. - 13.11.2012r.


Data odbioru: 27.11.2012r.
« powrót