Zadanie pn.: Roboty remontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biura Terenowego w Świeciu -II etap Rakówka w km 2+050-12+280, 12+780-13+350, 13+800-15+300, gmina Cekcyn, powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 23 889,22 zł.


Okres realizacji zadania: 07.09.2012-17.09.2012 r.


Data odbioru: 27.09.2012 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Rakówka”,) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

  •  
    • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna,

    • wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp i dna,

    • hakowanie dna.« powrót