Zadanie pn.: „Renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" etap I i II - Struga Komórsk w km 7+840-8+080 i 8+090-8+750, gmina Warlubie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 99 774,32zł.


Okres realizacji zadania: 13.07.2012 r. - 31.10.2012 r.Cel realizacji robót:

  • zwiększenie stateczności skarp cieku,

  • zabezpieczenie przeciwerozyjne,

  • zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu z działek przyległych,

  • zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

  • usunięcie śmieci i gruzu ze skarp i dna cieku zwiększyło wartość siedliskową cieku.« powrót