PROJEKT : „Regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 – 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód
i ochrony przeciwpowodziowej”gm. Jabłonowo Pomorskie i Świecie nad Osą

  

Całkowita wartość inwestycji  - 1 423 359,15 zł
w tym:
* budżet państwa – 171 126,51 zł,
* PROW na lata 2007-2013
- budżet państwa (VAT) – 231 630,03 zł,
- środki UE – 765 451,95 zł,
- rezerwa celowa – 255 150,66 zł
 
Koszt robót budowlano - montażowych – 1 247 440,04 zł

Okres realizacji inwestycji: sierpień 2010r. - listopad 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gmin Jabłonowo Pomorskie i Świecie nad Osą.
 
Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa warunków przepływu wody w okresach spływów wiosennych i burzowych dla zapobieżenia podtopienia przyległych gruntów rolnych oraz zapewnienia przyjęcia wód z wpadających do niej dopływów bocznych. Zostaną stworzone również warunki dla zabezpieczenia optymalnych warunków powietrzno-wodnych w gruntach rolnych zlewni, poprzez istniejący system sieci rowów szczegółowych.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki wraz z umocnieniami skarp oraz budowlami na długości 10 500 mb,
- wykonanie stopni w ilości 8 sztuk,
- remont kładki dla pieszych w ilości 1 sztuki.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 2.04.2010r. nr PRW.I.6013-10/09 00019-6905-UM0200010/09, oraz decyzji zmieniającej  dnia 07.10.2011r.  nr 00059-6905-UM0200010/09.

TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
25 LISTOPAD 2011 R.« powrót