Konserwacja 2013 - Kanał Łąkie, gm. Skępe, pow. Lipno


Zadanie pn.: "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na terenie działania Biura Terenowego w Lipnie" - Kanał Łąkie w km 0+300÷1+400, 4+170÷9+800, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 36 900,00 zł


Okres realizacji zadania: 02.09. 2013r. - 12.11.2013r.


Data odbioru: 25.11.2013r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

  • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków z wywiezieniem,

  • odmuleniu koryta cieku,

  • oczyszczeniu przepustów z namułu.« powrót