Konserwacja 2013 - Lubianka, gm. Kikół, pow. Lipno


Zadanie pn.: "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych w K-PZMiUW we Włocławku - etap I" - Lubianka w km 14+513÷18+600, 18+800÷27+875, 32+916÷33+071, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 28 900,60 zł


Okres realizacji zadania: 15.07. 2013r. - 23.08.2013r.


Data odbioru: 03.09.2013r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków (obiekt Lubin-Wolęcin) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

  • odmuleniu koryta cieku,

  • hakowaniu dna.
« powrót