Zadanie pn.: „Roboty renontowo-konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania Biur Terenowych KPZMIUW we Włocławku -IV etap”- Struga Stobno w km 0+000-3+200, gmina Tuchola powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskieCałkowita wartość zadania -5 846,72 zł

Okres realizacji zadania – 22.10-31.10.2013 r.

Data odbioru: 14.11.2013r.Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych (obiekt „Struga Ciechocińska”) oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

- hakowanie dna

- uporządkowaniu terenu« powrót