Zadanie pn.: „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"


Całkowita wartość zadania -1 110,4 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 890, 4 tys. zł

 « powrót