PROJEKT : Regulacja rzeki Fryby w km 13+632 do 27+095
gm. Stolno, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Chełmża.

  

Całkowita wartość inwestycji: 4 288 066,86 zł.
w tym:
* budżet państwa – 339 329,41 zł
* PROW na lata 2007-2013
- budżet państwa (VAT) - 720 953,63 zł,
- środki UE -  2 420 837,86 zł,
- rezerwa celowa – 806 945,96 zł.
 
Koszt robót budowlano – montażowych 3 881 870,09 zł
 
Okres realizacji: maj 2010r. – październik 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gmin Stolno, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Chełmża.
 
Realizacja zadania polegała na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Fryby oraz przystosowaniu do odbioru wód powierzchniowych i drenarskich w jej zlewni bez powodowania wylewów i podtopień na przyległych użytkach rolnych oraz umożliwienie hamowania odpływu w okresach posusznych, co zagwarantuje poprawę warunków glebowo-wodnych oraz ochronę przeciwpowodziową w zlewni cieku.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- rozbudowę przekroju poprzecznego i podłużnego na długości 13,463 km wraz z robotami umocnieniowymi,
- budowę stopni z GZ-4 i materacy gabionowych w ilości 21 sztuk,
- przebudowę przepustów na żelbetowe ramowe o św. 3,0 m w ilości 8 sztuk,
- przebudowę przepustów na przepusty z rur wipro 1,6 m w ilości 2 sztuk,
- wykonanie zastawek dokowych B-2,5m w ilości 2 sztuk.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznani pomocy z dnia 02.04.2010r nr PRW.I.6013-5/09 00014-6905-UM0200005/09 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej z dnia 07.10.2011r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
28 PAŹDZIERNIKA 2011 R.« powrót