Zadanie pn. "Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring cieków oraz urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej"

Całkowita wartość zadania: 499,8 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 449,8 tys. zł « powrót