Konserwacja 2014 - Mień, gm. Skępe, pow. Lipno


Zadanie pn.: "Roboty remontowo - konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe w Lipnie - V etap" - Mień w km 43+380÷46+000, 49+870÷53+470, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 47 070,62 zł


Okres realizacji zadania: 18.08. 2014r. - 04.09.2014r.


Data odbioru: 12.09.2014r.


Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:

  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

  • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków z wywiezieniem,

  • odmuleniu koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku,

  • hakowaniu dna,

  • oczyszczeniu przepustów z namułu.« powrót