Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach lub urządzeniach wodnych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku – XI etap” - Czarny Rów w km 0+000 – 13+000, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 35 972,49 zł.


Okres realizacji zadania: 08.09.2014 r. - 21.10.2014 r.


Data odbioru: 30.10.2014 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.

Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

  • hakowanie dna,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna cieków,

  • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków,

  • wykonanie opasek pojedynczych z kiszki faszynowej, roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

  • plantowanie skarp i korony nasypów,

  • obsianie skarp w ziemi urodzajnej.« powrót