Zadanie pn.: „ZP-11/14 - Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Nakle - II etap" Kanał Przyłeki w km 0+000 - 5+966, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 18 422,01 zł.


Okres realizacji zadania: 11.08.2014 - 25.08.2014 r.


Data odbioru: 03.09.2014 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,

  • ręczne wykosznie porostów z dna z wygrabiebniem

  • hakowaniu dna,

  • mechaniczne odmulanie dna z rozplantowaniem urobku

  • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków« powrót