PROJEKT : Przebudowa rurociągu melioracyjnego R-C w miejscowości Pieranie

  

Całkowita wartość inwestycji: 627 564,56 zł.
w tym:
* budżet państwa - 47 300,34 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 108 504,69 zł
- środki UE - 353 819,64 zł
- rezerwa celowa - 117 939,89 zł

Koszt robót budowlano – montażowych 578 419,22 zł,

Okres realizacji inwestycji: czerwiec 2011r. – wrzesień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Dąbrowa Biskupia.
 
Przedmiotem inwestycji jest zagwarantowanie sprawnego odpływu wód pochodzących z terenów zmeliorowanych o powierzchni 250 ha przez co zostały przywrócone prawidłowe stosunki wodno-powietrzne gleb użytkowanych rolniczo jak również została zagwarantowana ochrona przez powodzią terenów przyległych.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- rurociąg żelbetowy ? 600mm w ilości 628 m,
- komora żelbetowa na rurociąg ?80 cm,
- studnie żelbetowe ? 1,2 m w ilości 6 szt.,
- wlot żelbetowy ? 80 cm ( z osadnikiem) w ilości 1 szt.,
- wlot i wylot żelbetowy ? 60 cm w ilości 4 szt.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 8 marca 2011r. Nr 00032-6905-UM0200002/10.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
30 WRZEŚNIA 2011 R.« powrót