Renaturyzacja 2014 – Struga Stobno, gm Tuchola, pow Tuchola


Zadanie pn.: „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” - Struga Stobno w km 2+100-2+125 gmina Cekcyn, powiat Tuchola, województwo kujawsko-pomorskieCałkowita wartość zadania – 9 816,99 zł

Okres realizacji zadania – 04.09. – 15.09.2014 r.

Data odbioru: 29.09.2014Głównym celem robót było przywróceniu pierwotnego kształtu skarpy i koryta rzeki Struga Stobno poprzez biologiczne umocnienie stopy skarpy w km 2+100-2+125 oraz zabudowie powstałej wyrwy w skarpie cieku


Roboty polegały na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp,

- wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

- zabudowie wyrwy

- wykonaniu opasek z kiszki faszynowej

- obsianiu mieszanką traw

- uporządkowaniu terenu« powrót