Zadanie pn. "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"

 

Całkowiata wartość zadania: 1 314,9 tys. zł w tym WFOŚiGW w Toruniu 1 051,9 tys. zł « powrót