Zadanie pn. : "Roboty konserwacyjne na rzekach kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - etap II" - Mień w km 43+380÷44+900, 46+000÷47+070, 49+870÷53+470, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
Całkowita wartość zadania: 48 740,77 zł.


Okres realizacji zadania: 04.08.2015r. - 13.08.2015r.


Data odbioru: 25.08.2015r.


Przedmiotem i celem realizacji robót było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:

  • ręczne wykoszenie porostów ze skarp,

  • usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem,

  • odmulenie ręczne,

  • oczyszczenie przepustów,

  • obsiew trawą.« powrót