Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Nakle - XVI etap" Krówka w km 0+000 – 24+285, gmina Mrocza, Sośno, Koronowo, powiat nakielski, sępoleński, bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 44 109,60 zł.


Okres realizacji zadania: 28.10.2015 - 25.11.2015 r.


Data odbioru: 08.12.2015 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,

  • ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

  • hakowanie dna,

  • usuwanie zatorów,

  • usuwanie namułu grubości 20 cm« powrót