Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Nakle - XVIII etap" Struga Flis w km 0+915 – 1+190, 1+220 - 5730, miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 19 034,23 zł.


Okres realizacji zadania: 18.11.2015 - 01.12.2015 r.


Data odbioru: 10.12.2015 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


 •  
  • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem

  • ręcznym wykoszeniem porostów z dna cieku z wygrabieniem

  • wykonaniu palisady

  • usuwaniu namułu z dna

  • oczyszczeniu z namułu przepustów

  • plantowaniu skarp

  • wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami

  • wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi

  • humusowanie skarp z obsianiem

  • oczyszczenie osadnika zlokalizowanego powyżej karty« powrót