Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Nakle - VIII etap" Kamionka w km 19+125 - 39+380, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 47 586,38 zł.


Okres realizacji zadania: 23.07.2015 - 26.08.2015 r.


Data odbioru: 10.09.2015 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


  •  
    • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,

    • mechanicznym wykoszniu porostów z dna z wygrabiebniem

    • mechanicznym odmulanie dna z rozplantowaniem urobku

    • ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków« powrót