Zadanie pn.: „Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Nakle - XVIII etap" Kamionka II w km 41+197 – 42+090, 42+290 – 43+500, 58+000 - 59+785, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 13 503,84 zł.


Okres realizacji zadania: 18.11.2015 - 25.11.2015 r.


Data odbioru: 04.12.2015 r.


Głównym celem robót remontowo – konserwacyjnych była utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty remontowo – konserwacyjne polegały na:


  •  
    • ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,

    • ręcznym wykoszniu porostów z dna z wygrabiebniem

    • hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%« powrót