Zadanie pn.: „ZP-14/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe Inowrocław – etap IX” - Kanał Gniewkowski w km 9+745-11+390, 12+840-25+965, gmina Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia, powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 55200,57 zł


Okres realizacji zadania: 04.08.2015r. - 30.10.2015r.


Data odbioru: 09.11.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych i gruntów ornych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty konserwacyjne polegały na:


  • Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem

  • Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem

  • Hakowaniu dna przy zarośnięciu lustra wody do 60%

  • Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu z wywiezieniem

  • Mechaniczne odmulenie dna warstwą 20 cm z rozplantowaniem

  • Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków z oczyszczeniem terenu« powrót