Renaturyzacja 2015 – Struga Gruczno-Luszkówko, gm. Świecie, pow. Świecie


Zadanie pn.: „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” - Struga Gruczno-Luszkówko w km 1+719-2+496 gmina Świecie, powiat Świecie, województwo kujawsko-pomorskieCałkowita wartość zadania – 91.042,63 zł

Okres realizacji zadania – 25.08–18.09.2015r.

Data odbioru: 02.10.2015r.Głównym celem robót było przywróceniu pierwotnego kształtu skarp i koryta Strugi Gruczno-Luszkówko poprzez mechaniczną odbudowę koryta oraz biologiczne umocnienie stopy skarp podwójną kiszką faszynową w km 1+719-2+496.


Roboty polegały na:

- ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna,

- wycinkce krzaków i karczowaniu pni,

- mechanicznej odbudowie koryta cieku,

- wykonaniu opasek z kiszki faszynowej,

- uzupełnieniu wyrw gruntem z wykopów,

- rozplantowaniu wydobytego urobku,

- plantowaniu skarp,

- darniowaniu oraz obsianiu mieszanką traw skarp,

- uporządkowaniu terenu.
« powrót