Zadanie pn.: „ZP-14/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku – etap IX” - Struga Ryszewska I w km 0+000-10+735, gmina Rogowo, powiat Żnin, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 20 002,54 zł


Okres realizacji zadania: 3.08.2015r. - 27.08.2015r.


Data odbioru: 3.09.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału, ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych oraz ochrona ludzi i mienia poprzez zamontowanie barierki ochronnej na przepuście.


Roboty konserwacyjne polegały na:


  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna z wygrabieniem

  • hakowanie dna przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60%

  • usuwanie namułu warstwą grubości 10 i 20 cm

  • montaż poręczy ochronnych na przepuście« powrót