Zadanie pn.: „ZP-22/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku – etap IX” - Potok Uścikowski w km 0+000-0+985, 5+600-6+167, 7+191-14+790, gmina Rogowo, Żnin, Janowiec Wlkp., powiat Żnin, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 15 138,80 zł


Okres realizacji zadania: 1.10.2015r. - 30.10.2015r.


Data odbioru: 10.11.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału i ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty konserwacyjne polegały na:


  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna z wygrabieniem

  • hakowanie dna przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60%

  • usuwanie namułu warstwą grubości 20 cm« powrót