Zadanie pn.: „ZP-14/2015 Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach, oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania K-PZMiUW we Włocławku – etap IX” - Stara Gąsawka w km 0+099-0+115, 0+315-0+504, 1+278-1+544, 1+838-3+751, 3+788-7+553, gmina Gąsawa, Rogowo, powiat Żnin, województwo kujawsko-pomorskie.


Całkowita wartość zadania: 24 667,80 zł


Okres realizacji zadania: 17.08.2015r. - 4.11.2015r.


Data odbioru: 13.11.2015r.


Głównym celem robót konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych, utrzymanie funkcji nawodnieniowej kanału i ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych.


Roboty konserwacyjne polegały na:


  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna z wygrabieniem

  • oczyszczenie studzienek drenarskich na rurociągu

  • usuwanie namułu warstwą grubości 10 i 20 cm

  • transport lądowy piasku (załadunek i wyładunek ręczny)

  • transport lądowy kołków drewnianych o śr. 10-15 cm

  • transport lądowy kiszek z faszyny o śr. 20 cm

  • wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych

  • plantowanie skarp i korony nasypów

  • obsianie skarp w ziemi urodzajnej« powrót