PROJEKT : Regulacja rzeki Młynówki w km 0+000 do 8+400
gm. Grudziądz - odcinek 2+485 do 8+400


  

Całkowita wartość inwestycji: 1 529 986,68 zł
w tym:
* budżet państwa - 96 771,00 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 265 072,34 zł
- środki UE - 876 107,50 zł
- rezerwa celowa - 292 035,84 zł
 
Koszt robót budowlano-montażowych: 1 428 285,33 zł
 
Okres realizacji inwestycji czerwiec 2010r. - wrzesień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Grudziądz.
 
Przedmiotem inwestycji jest kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Młynówki oraz budowa i odbudowa budowli w celu poprawy warunków przepływu wód w korycie cieku i zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki wraz z wykonaniem umocnień koryta na długości 5,915 km,
- budowa przepustów w ilości 4 sztuk,
- budowa kładek dla pieszych w ilości 5 sztuk,
- budowa bystrotoków w ilości 6 sztuk,
- budowa zastawki piętrzącej w ilości 1 sztuki,
- odbudowa zastawki piętrzącej w ilości 1 sztuki.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy zdnia 2.04.2010r. nr PRW.I.6013-6/0900015-6905-UM0200006/09.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
26 WRZEŚNIA 2011 R.« powrót