Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania KPZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Lipno – etap V” - Mień w km 43+380÷47+070, 49+870÷53+470, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 42 023,22 zł.

Okres realizacji zadania: 06.08.2016r. - 26.08.2016r.

Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.

Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na:
  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,
  • ręcznym odmuleniu koryta cieku,
  • odmulenie mechaniczne z ręcznym rozplantowaniem urobku,
  • hakowaniu powierzchni lustra wody,
  • odmuleniu przepustów z namułu.« powrót