Zadanie pn. : "Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie działania KPZMiUW we Włocławku – etap I" - Mień w km 22+712÷22+893, Gmina Miasta Lipna, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 166 412,85 zł.

Okres realizacji zadania: 15.07.2016r. - 30.08.2016r.

Głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.

Prace polegały na przywróceniu skarp rzeki do stanu pierwotnego poprzez wykonanie ubezpieczenia skarpy i dna w km 22+712÷22+893 wraz z pracami przygotowawczymi« powrót