Zadanie pn. : "Roboty remontowo - konserwacyjne cieków (rzek, kanałów) na ternie działania KPZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Lipno – etap V” - Lubianka w km 14+513÷22+513, 22+515÷27+877, 32+610÷33+370, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.Całkowita wartość zadania: 54 565,04 zł.

Okres realizacji zadania: 03.10.2016r. - 27.10.2016r.

Przedmiotem i celem realizacji robót było zapewnienie swobodnego spływu wód z gruntów przyległych oraz urządzeń melioracji szczegółowych będących w bezpośrednim oddziaływaniu cieku.
Lubianka przepływa m.in. przez tereny zmeliorowane (kompleks melioracyjny pn. Lubin-Wolęcin) i jest odbiornikiem wód drenarskich.

Roboty remontowo - konserwacyjne polegały na:
  • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,
  • ręcznym odmuleniu koryta cieku,
  • odmulenie mechaniczne koryta cieku z ręcznym rozplantowaniem urobku,
  • hakowaniu powierzchni lustra wody,
  • oczyszczenie studzienek drenarskich,
  • odmuleniu przepustu z namułu.« powrót