PROJEKT : Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami
na odcinku od km 0+000 do km 9+670  gmina Tuchola, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

  

Całkowita wartość inwestycji: 6 942 820,84 zł.
w tym:
* budżet państwa - 122 974,00 zł
* WFOŚiGW - 37 875,62 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 1 228 895,66 zł
- środki UE - 4 164 806,67 zł
- rezerwa celowa - 1 388 268,89 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 6 805 164,54 zł.
 
Okres realizacji inwestycji: luty 2010r. – wrzesień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Tuchola.
 
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości koryta Wielkiego Kanału Brdy, zapewnienie szczelności koryta na odcinku w nasypie, zapewnienie swobodnego przepływu wód podczas powodzi zimowych, kontrolowane odprowadzenie wody z koryta kanału w okresie zimowym poprzez budowle ujęciowe oraz sprawne odprowadzenie wód do urządzeń hydrotechnicznych MEW w miejscowości Zielonka.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- odmulenie koryta Wielkiego Kanału Brdy warstwą około 0,6m, na długości 9,670 km,
- uszczelnienie dna i skarp przesłoną przeciwfiltracyjną w postaci bentomaty na dwóch odcinkach o łącznej długości        1392 m,
- wycinkę usytuowanych na skarpach i w dnie koryta drzew i krzewów,
- odtworzenie w dotychczasowym charakterze nawiązującym do historycznego wyglądu istniejących sześciu budowli piętrzących ujściowych na doprowadzalnikach,
- remont jazu wlotowego zlokalizowanego w pobliżu mostu drogowego w miejscowości Barłogi.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 24.11.2009r. nr. 219/2009 00002-6905-UM0200002/09, zmiana z dnia 2.04.2010r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
23 WRZEŚNIA 2011 R.

 

 « powrót