Kanał Palemona – prace km 18+500-20+700  polegające na odbudowie skarp w miejscach występowania osuwisk wraz z zabezpieczeniem przed dalszą erozją cieku, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w zlewni Kanału.

Wykonano:
  • wykoszenie skarp z wygrabieniem
  • wyciąganie starych kołków
  • roboty mechaniczne koparką wraz z rozplantowaniem urobku
  • wykonanie opasek faszynowych
  • plantowanie i darniowanie skarp
      

Całkowita wartość zadania: 191 293,83 zł

Okres realizacji: 1.08.2016  -  13.09.2016


« powrót