PROJEKT : Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa
i naprawa budowli na rzece Okalewka w km 0+000-15+850 gm. Skrwilno, Świedziebnia

  

Całkowita wartość inwestycji: 4 064 303,91 zł.
w tym:
* budżet państwa - 549 119,08 zł
* WFOŚiGW - 66 969,61 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 626 036,26 zł
- środki UE - 2 116 634,22 zł
- rezerwa celowa - 705 544,74 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 3 503 728,76 zł,
 
Okres realizacji inwestycji: luty 2010r. – sierpień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gmin Skrwilno i Świedziebnia.
Przedmiotem inwestycji jest kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Okalewka 
oraz naprawa istniejących budowli w celu poprawy warunków przepływu wód w korycie cieku i zapewnienia
ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych.

W ramach inwestycji wykonano:
- rozbudowę przekroju poprzecznego i podłużnego na długości 15,850 km wraz z robotami umocnieniowymi,
- przebudowę przepustów w ilości 42 sztuk,
- wykonanie zastawek i przepustozastawek w ilości 10 sztuk,
- wykonanie rurociągu śr. 600 mm i długości 92 m,
- wykonanie piaskownika i osadnika rumowiska w ilości 2 sztuk,
- umocnienie pod mostem 1 sztuka
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy
z dnia 24.11.2009r. nr 221/2009 00004-6905-UM0200004/09, zmiana z dnia 2.04.2010r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
30 SIERPNIA 2011 R.


 « powrót