PROJEKT :  Zasady – etap I – melioracje gruntów rolnych  gm. Świedziebnia

  

Całkowita wartość inwestycji: 1 203 398,32 zł
w tym:
* budżet państwa - 176 985,75 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 185 791,74 zł
- środki UE - 630 465,62 zł
- rezerwa celowa - 210 155,21 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 1 064 577,18 zł.
 
Okres realizacji inwestycji: marzec 2010r. – lipiec 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Świedziebnia.
Przedmiotem inwestycji jest polepszenie warunków gruntowo-wodnych i powietrzno – wodnych na przedmiotowym obszarze.

W ramach inwestycji wykonano:
- drenowanie gruntów rurkami karbowanymi PCV na pow. 115,08 ha,
- wykonanie rurociągów WIPRO śr. 200-400 mm, dł. 1,460 km
- budowę studzienek drenarskich w ilości 35 sztuk,
- wykonanie wylotów drenarskich w ilości 10 sztuk,
- wykonanie przecisków pod szosą asfaltową w ilości 2 sztuk.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy    z dnia 24.11.2009r. nr 218/2009 00003-6905-UM 0200003/09, zmiana z dnia 31.08.2011r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
1 LIPCA 2011 R.« powrót