PROJEKT : „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie odcinek  wału wstecznego rzeki Wdy
km 22+500 – 26+595, etap I – km 22+500 – 23+857”, gm. Świecie, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

 

Całkowita wartość inwestycji  - 4 178 079,74 zł
w tym:
- budżet państwa – 441 079,74 zł,
- WFOŚiGW – 3 737 000,00 zł,
 
Koszt robót budowlano - montażowych – 3 936 312,74 zł
 
Okres realizacji inwestycji: wrzesień 2011r. - czerwiec 2012r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Świecie
Głównym celem przebudowy wału było dostosowanie parametrów przekroju podłużnego i poprzecznego wału do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
 
Działania inwestycyjne opierały się na:
a) robotach ziemnych polegających na podwyższeniu wału o około 0,5 m i poszerzeniu przekroju poprzecznego wału na długości 1357 m,
b) wykonaniu drogi technologicznej na koronie wału dla potrzeb służb przeciwpowodziowych na długości 1191 m,
c) wykonaniu uszczelnienia skarpy odwodnej wału bentomatą o szerokości 17,2 m na długości 140 m oraz podłoża pionową przegrodą cementowo-bentonitową do  głębokości 2,5 – 3,0 m,
d) wykarczowaniu drzew i krzewów rosnących na skarpach i w pasie o szerokości do 3,0 m od stopy skarpy przebudowywanego wału.
 
Projekt zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Budżetu Państwa.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
18 CZERWCA 2012 R.« powrót