PROJEKT:  Kształtowanie Przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap I od km 10+057 do km 21 +302

 

 

LOKALIZACJA:

gmina: Kcynia,

powiat: Nakło.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791).

Zadanie wykonano na podstawie:

 • decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 000776905UM0200001/11 oraz nr 000766905UM0200001/11 z 21.02.2012r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013,
 • decyzji nr 22/2010 (WI.I.AD.711111/2010) z 31.03.2010r.- pozwolenie na budowę wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego,
 • projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu na podstawie umowy nr 40/TI/2011 z 12.10.2011 r.,

 • umowy numer 39/TI/2011 z dnia 05.10.2011r, o wykonanie robót budowlano montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a firmą „PROMEL” Robert Jeszke z siedzibą w Biechówku. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

        Rzeka Kcynka jest lewobrzeżnym dopływem Noteci, odwodniającej fragment wysoczyzny morenowej w okolicach Kcyni. Jej zlewnia zajmuje obszar o powierzchni 128,3 km2. Kcynka uchodzi do Noteci w km 162+000. Dolny bieg rzeki o długości ok. 8,5 km znajduje się na terenie powiatu wągrowieckiego w województwie wielkopolskim, pozostała cześć znajduje się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Przy długości rzeki wynoszącej 30,5 km jej średni spadek wynosi 1,7‰. W strukturze użytkowania gruntów w zlewni Kcynki przeważają tereny rolnicze. W dolinie rzeki obszary zmeliorowane zajmują powierzchnię 1450 ha, z czego trwałe użytki zielone zajmują obszar o powierzchni 510 ha. Koryto rzeki przed wykonaniem inwestycji posiadało dno o szrokości 1,0 – 2,8 m i średnią głębokość 0,8 – 2,0 m. Wzdłuż brzegów miejscami widoczne były pozostałości umocnień tj. palisady po kiszce faszynowej, a skarpy cieku porastały skupiska drzew i krzewów. Odpowiednie usytuowanie niektórych drzew względem koryta lub zakwalifikowanie ich jako chronionych, pozwoliło na pozostawienie ich w stanie istniejącym. Drzewa te zabezpieczono na czas prowadzenia prac w korycie cieku.

CEL INWESTYCJI:

       Realizacja zadania ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej uwzględniającej zarówno interesy rolników, jak i potrzeby środowiska naturalnego. Wykonane roboty pozwoliły na usprawnienie odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych oraz ograniczenie zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia lokalnych zalań i podtopień, zwłaszcza w okresach roztopów, a także wzmożonych opadów atmosferycznych. Jednocześnie, część z przebudowywanych przepustów wyposażona została w prowadnice umożliwiające piętrzenie wody za pomocą szandorów drewnianych, co pozwala na hamowanie odpływu wody ze zlewni w czasie wystąpienia jej niedoborów.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

 • regulację cieku polegającą na odcinkowym wyrównaniu spadku podłużnego oraz obustronnej rozbudowie przekroju poprzecznego:  11,245 km,
 • wykonanie umocnień skarp kiszką faszynową 1x20cm (0,734km) oraz 2x20cm (10,511km) 11,245 km,
 • przebudowa mostu w km 12+009 1 szt.,
 • przebudowę przepustów betonowych na przepusty ramowe z piętrzeniem i bez piętrzenia - 7 szt.,
 • usunięcie wyznaczonych drzew i krzewów rosnących w korycie cieku.

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

 • Okres realizacji inwestycji: październik 2011 r. - listopad 2012 r.
 • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 28.11.2012 r.

KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI:

Całkowita wartość inwestycji : 5,01 mln. zł. w tym:

 • środki unijne (PROW): 2,83 mln. zł.
 • rezerwa celowa budżetu państwa: 2,18 mln zł.

Koszt robót budowlano montażowych: 4,64 mln. zł.


 

 

 

 

 

 « powrót